Tuyển dụng Sales

Lâm Bình Bảo

(0)
4.000.000đ
2.000.000đ

Workshop CƠ ĐỒ TRIỆU ĐÔ

Lâm Bình Bảo

(0)
5.000.000đ
2.500.000đ

CƠ ĐỒ TRIỆU ĐÔ

Lâm Bình Bảo

(0)

Xây dựng website

Lâm Bình Bảo

(0)
4.000.000đ
2.000.000đ

The Marketing Canvas

Lâm Bình Bảo

(0)
6.000.000đ
3.000.000đ

Value Based Marketing

Lâm Bình Bảo

(0)
20.000.000đ
10.000.000đ

Chiến lược gia tăng 50% doanh số bằng quà tặng

Lâm Bình Bảo

(0)
4.000.000đ
2.000.000đ

WINNING SALES SYSTEM

Lâm Bình Bảo

(0)
22.400.000đ
12.000.000đ

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Lâm Bình Bảo

(0)
10.000.000đ
5.000.000đ

SALES COACHING

Lâm Bình Bảo

(0)
10.000.000đ
4.000.000đ

BUSINESS TRANSFORMATION

Lâm Bình Bảo

(0)
48.000.000đ
20.000.000đ

BUSINESS WINNING ROADMAP

Lâm Bình Bảo

(0)
20.800.000đ
14.000.000đ

Khám phá insight khách hàng - Dream Customer Canvas

Lâm Bình Bảo

(0)
6.000.000đ
3.000.000đ

XÂY DỰNG VIỄN CẢNH TƯƠNG LAI, TRUYỀN CẢM HỨNG

Lâm Bình Bảo

(0)
6.000.000đ
3.000.000đ

WINNING BUSINESS STRATEGY

Lâm Bình Bảo

(0)
10.000.000đ
8.000.000đ

ADVANCED WINNING BUSINESS MODEL

Lâm Bình Bảo

(0)
24.000.000đ
12.000.000đ

FUNDAMENTAL WINNING BUSINESS MODEL

Lâm Bình Bảo

(0)
10.000.000đ
6.000.000đ

B2B SALES MASTER

Lâm Bình Bảo

(0)
8.000.000đ
3.000.000đ