Khám phá insight khách hàng - Dream Customer Canvas

Lâm Bình Bảo

(0)
6.000.000đ
3.000.000đ

ADVANCED WINNING BUSINESS MODEL

Lâm Bình Bảo

(0)
24.000.000đ
12.000.000đ

FUNDAMENTAL WINNING BUSINESS MODEL

Lâm Bình Bảo

(0)
10.000.000đ
6.000.000đ